ابزار های مکالمه

فرمول چیست؟ مگر مکالمه انگلیسی نیاز به فرمول دارد؟

تعریف فرمول: ساختاری که در بیش از یک مورد به کمک زبان آموز می آید،این فرمول ها میتوانند در ده ها جمله به کار برده شوند.

اگر خواهان این هستید که سریعا جملات فارسی که در ذهن دارین رو به انگلیسی تبدیل کنید و در زمانها و حالات مختلف صحبت کنید مطمئنا به ساختارهای ثابت و کاربردی نیاز دارید.

قید زمان+قید مکان+مفعول+فعل اصلی+فعل کمکی یا فعل Whquestion + Tobe

?What did You eat at party last night

دیشب در مهمونی چی خوردی؟

در این دوره حدود ۲۰۰ اصطلاح کاربردی در خلال ۲۵ جلسه آموزش داده خواهد شد.

این دو سبک در لهجه و ادای کلمات و حتی ساخت جملات تفاوت هایی دارند.

در نحوه انتخاب افعال به طور خلاصه اینکه آمریکایی ها عامیانه تر و کوچه بازاری صحبت میکنند و انگلیسی ها فاخر تر و ادبی صحبت می کنند در زیر مثال هایی از جملات دو سبک ذکر می کنیم:

 ?what’s up

?How are things with You

هر دو عبارت به نوعی اوضاع روزمره را می پرسد و به معنای: چه خبرا؟  کار و بار چه طور است؟  را نشان می دهد.(بدیهی است عبارت اول امریکایی است)

 sit down

take/have a seat

هر دو عبارت به معنای نشستن ولی جمله دوم :لطفا بنشینید

 Time is up

Time is over

وقت تمام است

 Hi guys

سلام بر و بچ

Hello sir

سلام قربان

درپایان گفتنی است اغلب تفاوت این دو سبک با مطالعه کتب و حتی بودن در محیط حاصل میشود.وگرنه قاعده ای مکتوب نداریم که چه مواردی انگلیسی است و چه مواردی امریکایی.

دیگر تفاوت این دو سبک ادای کلمات است که حتما باید بشنوید و قضاوت کنید.

حدودا ۱۰ الی ۱۲ فعل طلایی در انگلیسی داریم که در هیچ مجموعه ای به صورت یکجا نیامده است و ما در اینجا به ۴ مورد آن اشاره میکنیم.

نکته ۱: این افعال به تنهایی معنی ثابتی ندارند و در جمله های مختلف با preposition های مختلف معنای متفاوتی میگیرند.

نکته۲: هر قدر این افعال و مشتقات آنها در جملات ما بیشتر باشند صحیح تر و روان تر صحبت کرده ایم.

به نظر آمدن ——  Look

 نگریستن —— Look at ♦

 شبیه بودن —— Look like ♦

پرستاری و رسیدگی کردن —— Look after ♦

چشم به راه بودن —— Look forward ♦

بپا- مراقب باش —— Look out ♦

Make

اشتباه کردن  —— Make a mistake ♦

تلفن کردن —— Make a call ♦

خانه ساختن —— Make a building ♦

پول درآوردن —— Make money ♦

بهانه آوردن —— Make an excuse ♦

چشمک زدن —— Make a wink ♦

take

take a phone ♦

شرکت کردن —— take part ♦

خارج کردن —— take out ♦

پیغام گذاشتن —— take a Message ♦

اتفاق افتادن —— take pLace ♦

وام گرفتن —— take a Loan ♦

یادداشت برداری کردن —— take a note ♦

گام برداشتن —— take a step ♦

get

خوب تا کردن —— get aLong well ♦

برخاستن —— get up ♦

سوار شدن —— get on ♦

بزن بچاک —— get out of here ♦

بیخیال من شو —— get off me ♦

کار پیدا کردن —— get a job ♦

شب به منزل رسیدن —— get home at night ♦

گم شدن —— get Lost ♦

قید زمان+قید مکان+مفعول+مجموعه فعل+قید حالت+فاعل

نکته: عزیزان توجه داشته باشند همه جملات لزومی ندارند که تمامی ارکان یاد شده را داشته باشند، به مثالهای زیر توجه کنید.

.I often got up at 6 Am at garrison

من اغلب ساعت ۶ صبح در پادگان بیدار میشدم.

جمله بالا مفعول ندارد

 .I can speak English

و کاملا آشکار است که این جمله قید حالت و قید مکان و زمان ندارد و فعل آن ترکیبی از فعل اصلی+فعل کمکی است.

 !!You are really cool

تو خیلی باحالی!

 !!What a good idea

عجب نظر جالبی!

 It ‘s second to none

یه دونه ای!

 !!You are my guest

ما مخلص شما هستیم(امر امرشماست)

 None of Your business

به شما مربوط نیست

 !!put Your trust in God

به خدا توکل کن

 Don’t mention it

قابل شما رو نداره

1.برای بیان اهل کاری یا اهل عادتی بودن/ نبودن

صفت مفعولی +into  حرف اضافه +tobe+فاعل

 I am into smoking

من اهل دود و دم هستم.

 I am really into cooking

من خیلی اهل آشپزی هستم.

 I am not into politics

من اهل سیاست نیستم.

 ?what are you into

شما اهل چه چیزی هستی؟

 

2.برای بیان حرفه ای بودن در امری

 I am good at driving

من در رانندگی حرفه ای هستم.

 ? What  are You  good at

شما تو چه کاری حرفه ای هستی؟

 She  is  not  very  good  at  cooking

ایشان خیلی آشپزی خوبی ندارد.

 

3.فرمول درد داشتن در قسمتی از بدن یا مشکلی با چیزی داشتن

 I have a problem with air-conditioning

برای بیان اینکه : تهویه مطبوع مشکل دارد

 I have a problem in my head

سرم درد میکنه.

 

4.فرمول محروم ( کردن/شدن )

اسم یا صفت مفعولی + deprived of + فعل tobe  + فاعل

 I  am deprived of  education

من از آموزش محروم شدم

 He  is  deprived of  meeting

او از ملاقات کردن محروم شده است

دوستان و زبان آموزان گرامی این ها فقط ۴ مورد از فرمولهای طلایی ما می باشد کافی است در این کورس ثبت نام کنید، نزدیک به ۱۰۰ فرمول را فرا خواهید گرفت.

0 comments