گذشته ساده

افعال گذشته ساده در مکالمه انگلیسی

افعال گذشته ساده در مکالمه انگلیسی
نقش افعال گذشته ساده در مکالمه زبان  در مکالمه زبان انگلیسی بحث زمان گذشته بسیار مورد توجه بوده است. از این رو می بایست قواعد مورد نیاز آموزش داده شود. استفاده درست از افعال زمان میتواند در موفقیت تلاش برای مکالمه اثر گذار باشد . از این رو تلاش ها برای یادگیری اصول اولیه بسیار مهم است. برای آموزش فشرده انگلیسی، زمان نقش کلیدی در موفقیت زبان آموزان دارد . با ما در خانه مکالمه مهندس زبان همراه باشید. زمان فعلی گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزهایی که اتفاق افتاده و به پایان رسید در گذشته اخیر استفاده می شود. با استفاده از گذشت زمان ساده، بحث زیر را بخوانید: Robert: Hi Alice, what did you d...
Read More