دوره عمومی مکالمه زبان انگلیسی مهندس زبان

عمومی 1
عمومی 2

دوره تخصصی مکالمه زبان انگلیسی پزشکی - سلامت (ویژه جامعه پزشکان و پرستاران)

پزشکی - سلامت 1
پزشکی - سلامت 2

دوره تخصصی مکالمه زبان انگلیسی مالی - بانکی ( ویژه جامعه مدیران و کارمندان حوزه بانکداری، بورس، مالی و ... )

مالی - بانکی 1
مالی - بانکی 2

دوره تخصصی مکالمه زبان انگلیسی گردشگری ( ویژه گردشگران و مسافران تورهای خارجی )

گردشگری 1
گردشگری 2

دوره مکالمه زبان انگلیسی ویژه کودکان

کودکان 1
کودکان 2