دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی

دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی

دوره های آموزش فشرده انگلیسی برخلاف سایر دوره های آموزشی رسالت انتقال مفاهیم با بالاترین کارایی و کوتاه ترین مدت را به عهده دارند. از این رو بیشتر در معرض دید و رصد گیری قرار دارند.

پس از تحقیقات جامع و وسیع  در راستای آسیب شناسی ترس و عدم موفقیت عموم مردم جامعه در مکالمه زبان انگلیسی تحقیقات مهندسی زبان به نکات منفی در نوع آموزش مکالمه زبان انگلیسی رسید و تلاش کرد به طراحی ویژه علاوه بر حل این مشکلات راه حلی ساده وکوتاه مدت گره از مشکل هموم مردم درراستای آموزش فشرده انگلیسی پرداخت.

اولین مشکل عدم موفقیت پس از شرکت در دوره های مختلف آموزش مکالمه زبان انگلیسی نوع طراحی شیوه اموزشی بود.

مراحل یا یادگیری زبان از دیدگاه روانشناسی بدین ترتیب است:

1-شنیدار

2- گفتار

3- خواندن

4- نوشتن

که در اکثر آموزشگاه ها و دوره های آموزش فشرده انگلیسی  متاسفانه شیوه ی آموزش از مرحله 3و 4 یادگیری یعنی خواندن و نوشتن شروع میشود اتفاقی که در خانه مکالمه مهندس زبان جهت آموزش کاربرد و کوتاه مدت مکالمه زبان انگلیسی می افتد آن است که شما دقیقا همانند شیوه ی زبان مادری ابتدا زبان آموز به صورت شنیداریو تمرینات مکرر مانند تکرار و جمله سازی های ساده لغات را آموزش میگرد.

سپس کابرد لغت های یادگرفته شده در جملات بدون نیاز به گرامر و فقط با فرمول های ناب مکالمه زبان و 12 فعل طلایی یاد میگیرید(همانگونه که دریادگیری زبان فارسی بدون نیاز به آموزش دستور زبان مکالمه را آموزش گرفت ایم)

دومین مشکل که اساسی ترین آن است عدم وجود نقشه راه برای آموزش مکالمه است یعنی زبان آموزان از اینکه قرار است پایان یک نرم چه توانایی هایی داشته باشد و درچه راستایی باید تلاش کند اطلاعی ندارد وجود کتاب های متفاوت و رنگارنگ موجود در آموزشگاه ها و تهیه ضروری آنهابیشتر سبب سردرگمی زبان آموز میشود.

بنابراین برآن شدیم تا با  نقشه ی راه کل دوره را در ابتدا دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی  به زبان آموز نشان دهیم جلسات  کاملا تفکیک شده موضوع بندی شده خود از تیم توانای اتاق فکر خانه مکالمه مهندسی زبان است

با توجه به تفکیک بندی شدن جلسات جزواتی طراحی گردید تا زبان آموزان مجبور به تهیه کتابهای مختلف و هزینه های هنگفت نباشد درهر جلسه با توجه به موضوع آن جلسه زبان آموز 70-50 لغت مرتبط با موضوع را فرامی گیرد سبب کاربرد لغات در جملات را با استفاده از افعال طلایی و فرمول های ناب مکالمه زبان یاد میگیرند 30 دقیقه ی پایان یک کلاس یک ساعت و سی دقیقه ای یک فیلم مرتبط با موضوع روز را برایافزایش تسلط بر مهارت  شنیداری و همچنین یاد گرفتن تلفظ درست لغات آموزش دیده شده و تسبیت آنها در ذهن را تماشا میکند

بطور مثال اگرموضوع روز خرید کردن باشد 70-50 لغت مرتبط با خرید کردن مانند تخفیف ،اناق پرو،مناسب بودن ،گران ،ارزان ،حراج و… را آموزش میگرند بعد فرمول های مرتبط با خرید و سپس فیلمی تماشا میکنند که دریک مرکز خرید اتفاق افتاده است

 و در پایان این دوره ی آموزش مکالمه انگلیسی که در 25 جلسه ی که 3 ماه  به طول  می انجامد زبان آموز میتواند در حد نمره 5 تا 5/5 آزمون ایلتس صحبت کند

0 comments