شعار ما چیست؟ ارکان موفقیت کدام است؟

شعار ما:صداقت،سرعت،کارامدی

چهار رکن موفقیت:انگیزه،پشتکار،استاد دلسوز،روش معتبر و کارامد

 

0 comments