بهترین روشهای مکالمه انگلیسی در منزل

بروزترین روش های مکالمه انگلیسی در منزل

بهترین متدهای یادگیری مکالمه انگلیسی در منزل

به نظر شما بهترین متدهای یادگیری مکالمه انگلیسی در منزل چیست؟
آیا بهترین روشهای مکالمه انگلیسی آنانی هستند که به نکات گرامری اشاره دارند؟
آیا بهترین روشهای مکالمه انگلیسی آنانی هستند که به فرمولهای حیاتی اشاره دارند؟
آیا بهترین روشهای آموزش مکالمه زبان انگلیسی آنانی هستند که به واژگان طبقه بندی شده اشاره دارند؟
یا بهترین روش مکالمه انگلیسی آنی است که توامان به هر3 مورد بالا اشاره دارد!
بدیهی است که روشی که فقط  به یکی از واژگان انگلیسی/نکات گرامری/فرمولهای مکالمه صرفا اشاره دارند به هیچ وجه نمی تواند تام و تمام به همه ی مباحث کاربردی بدرستی اشاره کند. پس براستی چه باید کرد؟؟

بهترین روشهای مکالمه انگلیسی در منزل

بروزترین متد یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در منزل

روشی که خانه مکالمه مهندس زبان به تمامی زبان آموزان توصیه می کند،یکی از 3 روش زیر است:
*فراگیری مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی با:
1-حضور در کلاسهای مهندس زبان که حدودا 3 ماه طول می کشد.
2-تهیه بسته کامل آموزشی مهندس زبان که حداکثر 10% هزینه حضور در کلاسهای مهندس زبان را برای زبان آموزان در بر خواهد داشت.
3-عضو اپلیکیشن مهندس زبان شدن که حداکثر 7% هزینه حضور در کلاسهای مهندس زبان را برای زبان
آموزان در بر خواهد داشت! که در انتها مدرکی معتبر از یکی از موسسات دولتی به آنها اهدا خواهد شد.

0 comments