دعوت از شرکت های تبلیغاتی

بازار یابی مهندسی مکالمه

بدلیل بدیع و کوتاه بودن این سبک و دوره آموزشی از تمامی “سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی” دعوت بعمل می آید تا در هر چه بیشتر شناساندن متد “مهندسی مکالمه انگلیسی” ما را یاری نمایند.

شماره های ارتباطی اعضا گروه مهندسی مکالمه

شماره تماس⇐ 09122605488

شماره تماس⇐ 09351272877

شماره تماس⇐ 09122702804

جناب آقای حمید لطفی

جناب آقای سهیل کلیانی

مهندس امیرحسین مطهری

مدیر اجرایی تیم مهندسی زبان

قائم مقام و مشاور حقوقی

ndif; ?>