پذیرش درخواست آموزشگاه ها

برگزاری فشرده ترین دوره های مکالمه انگلیسی در تهران

گروه مهندسی مکالمه زبان انگلیسی آمادگی دارند تا فشرده ترین دوره مکالمه انگلیسی در تهران را به درخواست آموزشگاه ها و مراکز زبان در تهران که خواهان برگزاری این متد هستند در محل آن ها برگزار نمایند.

مهندسی مکالمه، در 25 جلسه، 3 ماه

ndif; ?>