کارگاه فشرده زبیان

کارگاه مکالمه انگلیسی

کارگاه مکالمه انگلیسی
کارگاه مکالمه انگلیسی مهندس زبان در مراکز استان ها از جمله کلانشهرهای: تبریز-مشهد-اصفهان-اهواز-شیراز قابل برگزار شدن است به شرط ثبت نام حداقل 15 زبان آموز. البته این کارگاه ها در تهران و به صورت های زیر قابل برگزاری است . ثبت نام فردی : ثبت نام فردی ویژه شرکت در دوره آموزش فشرده انگلیسی ، میتواند توسط اشخاص و بنابر نیاز خود آن ها انجام شود. برای شرکت در کلاس ها و دوره های اموزشی مکالمه زبان انگلیسی، هر فرد با توجه به فیلد کاری و توانایی های شخصی خود می تواند، براساس زمان بندی های امکان پذیر از ظرفیت های موسسه مهندس زبان استفاده کند. البته برای این دسته از مخاطبان استفاده از پکیج آموزش...
Read More