استفاده از can و could

استفاده از can و could در مکالمه انگلیسی

استفاده از can و could در مکالمه انگلیسی
  کاربرد های can و could  در مکالمه  در این مقاله هدف بر این قرار گرفته است که درباره تفاوت هایی که میان can و could وجود دارد بپردازیم تا شما این موضوع را دریابید که چه زمان از کدام یک از این افعال استفاده میکنیم. این مقاله می تواند از جمله مقالات کاربردی برای تقویت قدرت مکالمه زبان انگلیسی به کار رود. بررسی تفاوت های can و  could  در مکالمه  اولین تفاوتی که میتواند در استفاده از این این افعال تفاتی را قائل شود زمانی است که درون جمله ما نهفته است.یا به عبارت دیگر زمان جمله امان را بیان میکنیم. چطور می توانم تفاوت بین can و could و زمانی که بیان می کنم را توضیح دهم؟ اغلب وقتها از متن...
Read More