فراگیری مکالمه روزمره زبان انگلیسی

فراگیری مکالمه زبان انگلیسی روزمره

این مقاله از حیاتی ترین بخش ها و عناوین هر سایت آموزش مکالمه زبان انگلیسی می تواند باشد!  چرا که دانستن مکالمه روزمره انگلیسی خود اکسیری دربین تمامی گرایشهای زبان انگلیسی است.چه بسا افرادی که مترجمان قابلی هستند وحتی کتب سخت فلسفی را از انگلیسی به فارسی و بالعکس برمی گردانند ولی قادر به مکالمه نیستند.

یا افرادی در حوزه رمان و ادبیات کار می کنند و چندین داستان حماسی،اساطیری و …را به انگلیسی برگردانده اند ولی همانند موارد بالا عاجز از بیان ۱۰ جمله از بهر هستند!!!!

بله عزیزان ، فراگیری مکالمه روزمره انگلیسی خود بعنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی فرهنگی هر انسان پیشرویی باید باشد. در فرایند و الگوریتم مکالمه روزمره انگلیسی همین بس که فرهنگ غرب خصوصا کشورهای آنگلوساکسون درست برعکس ایران است، یعنی شما هرچه راحت ترو بی تکلف تر صحبت کنید از ارزش بالاتری برخور دار است و در امتحانات نمره بالا تری خواهید گرفت.

بیشتردر مکالمه روزمره انگلیسی Take-Get-Make-Do-Haveهمانطور که در بخش های اصلی وبسایت مکررا گفته شد، هرچه ۵ فعل استفاده شوند فصیح تر و روان تر صحبت کرده ایم.(دقت شود ۵ فعل بالا بهمراه مشتقات آنها) برای بیشترروشن شدن مثالهای متعددی میزنیم:

deteriorateبرای واژه بدتر شدن می توانیم

را انتخاب کنیم و هیچ مشکلی ندارد ولی طبق قاعده بالا ترکیبات ۵ فعل یاد شده در اولویت هستند

 در مکالمات روزمره زبان انگلیسی  اولویت دارد.

برای واژه بستری کردن / شدن میتوانیم واژه hospitalize را انتخاب کنیم و مشکلی پیش نخواهد آمد ولی طبق قاعده یاد شده، ترکیبات ۵ فعل مذکور در اولویت هستند اولویت هستند. پس واژه Take in bed بر واژه hospitalize اولویت دارد.

برای واژه نگاه اجمالی میتوانیم Glance at را انتخاب کنیم و مشکلی پیش نخواهد آمد ولی طبق قاعده یاد شده، ترکیبات ۵ فعل مذکور در اولویت هستند اولویت هستند پس واژه Take a look بر واژه Glance at اولویت دارد.

قاعده و فرمول طلایی بالا از راهکار های اساسی مکالمه روزمره انگلیسی است و اگر دانشجویان این رشته افعال و ترکیبات بکار رفته در محاورات و گفت و گوهای روزمره خود را مملو از ۵ فعل یاد شده کنند نمرات بالاتری نسبت به بقیه افراد در تمامی آزمونها می گیرند و اگر بعنوان مترجم همزمان در جلسات شرکت میکنید که از پس تمامی جملات و عبارات خصوصا از فارسی به انگلیسی بر خواهید آمد.

0 دیدگاه